Regulamin sklepu

REGULAMIN ZAMÓWIENIA

 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin
  2. Prawa autorskie
 3. Warunki świadczenia Usług
 4. Warunki korzystania z Usługi
 5. Zawarcie umowy Usługi sprzedaży
 6. Płatności
 7. Polityka prywatności – ochrona danych Użytkownika
 8. Reklamacje i odstąpienie od umowy
 9. Kontakt

1. Definicje

Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio:

Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu igorkucharski.pl;

Administrator – Igor Kucharski, właściciel strony igorkucharski.pl

Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z odpłatnych usług Serwisu;

Usługa – Sprzedaż produktu cyfrowego (ebooka) przez Administratora, na zlecenie Użytkownika;

Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług, zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Administratorem a danym Użytkownikiem, o treści ustalonej Regulaminem;

Serwis igorkucharski.pl – strona internetowa umieszczona pod adresem: igorkucharski.pl wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część, przy wykorzystaniu, której Administrator świadczy Użytkownikom usługi;

Należność – opłata za korzystanie z wybranych przez Użytkownika odpłatnych usług;

Dzień roboczy – wybrany dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy;

Konsultacja dietetyczna – dodatek do Usługi; świadczony przez Administratora drogą mailową;

Kwestionariusz żywieniowy – dodatek do Usługi, uzupełnienie go przez Użytkownika jest niezbędne do zawarcia umowy.


2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin normuje zasady i warunki korzystania z Serwisu, w tym w szczególności zasady i warunki zawierania umów;
 2. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Materiały udostępniane Użytkownikom w ramach poszczególnych usług oraz wygląd i treść Serwisu igorkucharski.pl, stanowią własność Administratora i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Zawarcie Umowy nie stanowi zawarcia, lub nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie przez Administratora na Użytkownika wyżej powołanych majątkowych praw autorskich w części lub w całości. Użytkownik nie może rozpowszechniać ani wykorzystywać utworów Administratora, bez uzyskanej od Administratora zgody pisemnej.
 4. Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia, której dochodzi poprzez spełnienie warunków określonych w punkcie 3 i 4.
 5. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.igorkucharski.pl prowadzony jest przez Igora Kucharskiego prowadzącego działalność nierejestrowaną zamieszkałego w Rywałd, ulica Osiedlowa 2/9 (83-200) , adres poczty elektronicznej: igorkucharskiobla@gmail.com.
 6. 1.1.1 Działalność prowadzona przez Igor Kucharski jest nierejestrowana.

3. Warunki świadczenia usług

 1. Użytkownik może zawrzeć umowę dotyczącą Usług, widniejących w Serwisie igorkucharski.pl.
 2. Usługa świadczona przez Administratora jest jednorazowa.
 3. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług, świadczonych przez Administratora, na rzecz Użytkowników, to znaczy sprzedaż ebooków dla poszczególnych Użytkowników na podstawie wskazanych przez Administratora informacji, z uwzględnieniem celów do osiągnięcia określanych indywidualnie przez Użytkowników.
 4. Aby doszło do zawarcia umowy, Użytkownik musi dokonać zakupu Usługi przez Serwis, dokonać opłaty za wybraną przez Użytkownika usługę oraz uzupełnić zgodnie z prawdą i odesłać kwestionariusz żywieniowy, wysłany przez Administratora na adres e-mailowy podany przez Użytkownika w formularzu zamówień znajdującym się w Serwisie.
 5. Administrator zastrzega odstąpienie od umowy bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów przez Użytkownika, w przypadku nieotrzymania od Użytkownika wypełnionego kwestionariusza żywieniowego w ciągu 48 godzin od wysłania kwestionariusza żywieniowego do Użytkownika.
 6. Po zawarciu umowy, Administrator zobowiązuje się do przesłania na adres poczty elektronicznej potwierdzenia zawarcia umowy. Administrator zastrzega, że w niektórych przypadkach brak potwierdzenia może wynikać z przyczyn niezależnych od niego, lecz od serwisów zewnętrznych.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych na temat aktualnego stanu zdrowia i z pełną  świadomością zdaje sobie sprawę, że sfałszowanie danych może mieć wpływ na pogorszenie stanu zdrowia Użytkownika, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności
 8. Administrator zobowiązuje się do realizacji usługi maksymalnie przed upływem 3 dni roboczych od złożenia zamówienia przez Użytkownika i potwierdzenia płatności. W przypadku opóźnienia realizacji Usługi, Administrator poinformuje Użytkownika o tym drogą mailową.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania płatności za pomocą serwisu Autopay, w trybie natychmiastowym po złożeniu zamówienia. W innym przypadku zamówienie zostanie anulowane.

4. Warunki korzystania z Usługi

 1. Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie aktywnego adresu e-mail przez Użytkownika na który zostanie przesłany m.in. potwierdzenie zapłaty za Usługę, stan realizacji zamówienia oraz ebook określana mianem Usługi.
 2. Administrator informuje o możliwości gorszej jakości usługi w przypadku podania nieprawdziwych danych przez Użytkownika w kwestionariuszu żywieniowym, który stanowi podstawę do zawarcia umowy świadczenia usługi.
 3. Administrator informuje Użytkowników, iż ze względu na publiczny charakter sieci, Internet za pośrednictwem, której świadczy drogą elektroniczną usługi igorkucharski.pl, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.
 4. Administrator zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu igorkucharski.pl może być utrudniony lub niemożliwy, za co odpowiedzialność Administratora wobec Użytkowników jest wyłączona, jednakże Administrator zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub możliwie najkrócej.
 5. Publikowane przez Użytkowników w Serwisie igorkucharski.pl informacje, komentarze, recenzje lub wypowiedzi, są ich prywatnymi opiniami. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, w szczególności za naruszenie takimi publikacjami przez Użytkowników jakichkolwiek praw osób trzecich.

5. Zawarcie umowy sprzedaży usługi

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży Usługi, Użytkownik:
 2. Dokonuje wyboru Usługi, widniejących na Serwisie igorkucharski.pl
 3. Wykonuje płatność w trybie natychmiastowym, za pośrednictwem serwisu AutoPay
 4. Wypełnia kwestionariusz zamówienia wysyłany drogą mailową na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia maksymalnie do 48h.
 5. Momentem zawarcia umowy oraz warunkiem przystąpienia Administratora do realizacji zamówienia jest zapłata Należności przez Użytkownika. Za chwilę zapłaty uznaje się moment uznania rachunku bankowego.
 6. Wszystkie ceny podane na stronach Serwisu są podane w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług – VAT.

6. Płatności

 1. Kwota Należności obejmuje produkt cyfrowy (E-book)
 2. Użytkownik ma prawo do uzyskania niższej ceny Usługi, w momencie gdy dokonuje powtórnego zakupu na poniższym Serwisie. Możliwość ta wygasa, po 12 miesiącach od daty uprzedniego zakupu.
 3. Administrator umożliwia skorzystanie z jednego sposobów płatności: przez AutoPay
 4. W celu otrzymania faktury VAT za świadczoną Usługę Użytkownik powinien poinformować Administratora o chęci jej uzyskania oraz przesłać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.

 8. Dane użytkownika

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest właściciel Serwisu.
 2. W chwili zakupu Usługi, Administrator uzyskuje prawo do przetwarzania danych Użytkownika przez okres 6 miesięcy liczonych od daty zakupu Usługi.
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 4. Podany przez Użytkownika adres e-mail może być wykorzystywany  do celów marketingowych przez Administratora w późniejszym czasie.
 5. Podanie danych osobowych jest równoznaczne ze zgodą na ich przetwarzanie tylko do celów spełnienia zleconej przez Użytkownika Usługi. Będą one wykorzystywane w celu:
 6. Udostępnienia zleconej Usługi
 7. Kontaktowania się w celu wymiany informacji
 8. Personalizacji Usługi
 9. Rozwiązywania sporów
 10. Dane osobowe Użytkownika nie zostaną świadomie przekazane do osób niepowołanych/trzecich.
 11. Dane Użytkownika będą przechowywane przez okres 12 miesięcy.
 12. Wymagane dane:
 13. a) Imię b) nazwisko c) adres e-mail d) płeć e) masa ciała f) wzrost g) obwód poszczególnych partii ciała

 9. Reklamacje i zwroty

 1. Użytkownik Ma prawo na 14 dni na zwrot produktu bez podania przyczyny. W tym temacie proszę o wiadomość na mail; igorkucharskiobla@gmail.com

 10. Kontakt

Wszelkie niezgodności, zgłoszenia i informacje dotyczące Serwisu i Regulaminu proszę kierować na adres Serwisu poprzez formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT.  Wszelkie spory, wynikające z realizacji niniejszego regulaminu rozpatrywane będą w pierwszej kolejności na drodze negocjacji. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, rozstrzygnięcie nastąpi zgodnie z postępowaniem kodeksu cywilnego.

Koszyk
Scroll to Top
Igor Kucharski